Breaking News
Home / วิชาการ / รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ สอวน. คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา