Home / ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 192 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำสั่ง-192-ฉบับปรับปรุงใหม่ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา- …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 187/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวัง ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งการดำเนินการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๘๔ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 2564

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 163/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ 133 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีพิเศษ แบบบันทึกเยี่ยมบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 101/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง-101-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2564-

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 082 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษ 2564

คำสั่ง-082-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2564

Read More »

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ ๐๓๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจ ำปีกรศึกษำ ๒๕๖

คำสั่งปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู-ปีการศึกษา-256 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 014/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองภา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 392 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการนิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2563

หนังสือเขตโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว คำสั่งแต่งตั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 885 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มาสาย

Read More »