Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 124 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา2562 แก้ไขเพิ่มเติม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 120/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นม.2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำสั้งประชุมผู้ปกครอง

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน-ภาคเร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 044 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) และขอยกเลิกคำสั่งที่ 068/2561 และ 309/2561

คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา2561 เพิ่มเติม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 040 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาค่ายปรับพฤติกรรม-2561

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่035/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 330/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลด ละเลิกบุหรี่ คนไร้ควัน คุณทำได้ ประจำปี 2561

คำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลด ละเลิกบุหรี่ คนไร …

Read More »

คาสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 327 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมติดตาม ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะกรรมการติดตาม นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 338 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงานระบบด …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 – …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเวรประจำวัน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อ …

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรม (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งผกก.ลส.2-2561

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 250 / ๒๕๖๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปรับพฤติกรรม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 227 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ “วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ”

คำสั่งโครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจ เรื่องเพศ 2561

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 197 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และจัดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ทีปราษฎร์พิทยา ประจำปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คำสั่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยใช้สื่อดิจิทัลผ่านกระบวนการ PLC

คำสั่งอบรมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

Read More »