Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 101/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง-101-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2564-

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 082 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษ 2564

คำสั่ง-082-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2564

Read More »

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ ๐๓๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจ ำปีกรศึกษำ ๒๕๖

คำสั่งปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู-ปีการศึกษา-256 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 014/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองภา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 392 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการนิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2563

หนังสือเขตโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว คำสั่งแต่งตั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 885 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มาสาย

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ 353 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้ระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรี …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 3401/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังวร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระว …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 334 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563 แก้ไขเพิ่มเต …

Read More »