Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ 353 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้ระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรี …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 3401/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังวร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระว …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 334 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563 แก้ไขเพิ่มเต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 263 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-๒๖๓-ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ-ปีการศึก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งไหว้ครู-2563-พร้อมกำหนดการ-และเกณฑ์การตัดสิน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 245 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-245-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 250 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำผลงานสถานศึกษาเพื่อการประเมินรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ประจำปี 2563

คำสั่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 223 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 203 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองภา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 198 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อย ความปลอดภัย และความสะอาดในระหว่างนักเรียนเดินทางกลับบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563

คำสั่งดูแลนักเรียนกลับบ้าน

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การแต่งกายนักเรียน วินัย และการควบคุมความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การแต่งกายนักเ …

Read More »