Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายกิจการนักเรียน (page 4)

ฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 213 /2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๖๔ / ๒๕๖๐เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึษา ๒๕๖๐ (ปรับปรุง)

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา2560 คำสั่งแต่งตั้งครูที …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๖๕ /๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งเข้าค่ายคุณธรรม 60

Read More »
ปิดโหมดสีเทา