Home / ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เวรกลางวัน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564เวรกลางคืน พฤศจิกายน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่ ภาคเรียนที่ …

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ของผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-ปฐมนิเทศออนไลน์

Read More »

การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ **แก้ไขเพิ่มเติม

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่1.63.docx-ภา …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลางวัน เวร กุมภาพันธ์ พ. …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำองค์กรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรับปรุง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา.

Read More »