Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 071 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องพิเศษ ปีการ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 067/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตารางการจัดสอบ ข้อสอบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 045 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรร …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง พิธีถวายราชสดุดีและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจาณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

คำสั่งทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา-ปีการศึกษา-2562เทอ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 340/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่งติวโอเน็ต2.2562     ตารางติวโอเน็ตม.3ม.6ต้นฉ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 293 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 293 /2561 เรื่อง …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา