Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ไอซีที

ไอซีที

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (DLIT)” ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   เอกสารประกอบกา …

Read More »

เรื่องการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรื่องการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูดนตรีไทย นาฎศิลป์ โ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๘๙/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครูดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย

เรื่องแต่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครูดนตร …

Read More »