Home / เอกสารคำสั่ง (page 19)

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 078/2560 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของนักเร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 077 / 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระบบงานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานระบบพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤต …

Read More »

เรื่อง คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน เดือนมิถุนายน 2560

เปิดที่นี้ คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 073 /25 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 064 /2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 , และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งปฐมนิเทศ2560 1

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 059/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่ คลิกที่นี่& …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๖๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิกดู>>>คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมผลงานและเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนมาจัดระบบและ นำเสนอในห้องเกียรติยศ (ฉบับแก้ไขล่าสุด)

คลิกดู>>>คำสั่งโรงเรียนที่ ๐๖๓แต่งตั้งคณะ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๖๓/๒๕๖๐เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมผลงานและเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนมาจัดระบบและ นำเสนอในห้องเกียรติยศ

คำสั่งโรงเรียนที่ 0๖๓

Read More »