Home / เอกสารคำสั่ง (page 2)

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งที่ 079/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 065 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งรับนักเรียนห้องพิเศษ 2564

Read More »

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ ๐๓๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจ ำปีกรศึกษำ ๒๕๖

คำสั่งปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู-ปีการศึกษา-256 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ **แก้ไขเพิ่มเติม

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่1.63.docx-ภา …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลางวัน เวร กุมภาพันธ์ พ. …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 014/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองภา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำองค์กรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรับปรุง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา.

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 392 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการนิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2563

หนังสือเขตโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว คำสั่งแต่งตั …

Read More »