Home / เอกสารคำสั่ง (page 5)

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 203 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองภา …

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ด าเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งผกก-ลูกเสือ.63

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 198 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อย ความปลอดภัย และความสะอาดในระหว่างนักเรียนเดินทางกลับบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563

คำสั่งดูแลนักเรียนกลับบ้าน

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวรกลางคืนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563เวรกลางวันเดือนกรก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 190 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งบันทึกข้อมูล-DMC 1

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ม.4 ปี 63

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 177/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมฝ่ายบันทึกภาพและวีดีทัศน์ การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกภาพการรับนักเรียน

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดคลิกคำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาdocx-1

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดรูปแบบการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน โคโรนา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน-ภาคเร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 167 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกระเบียบนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการออกระเบียบ-ประจำปีการศึกษ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลความสามารถพิเศษ-ม.1

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ของผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปฐมนิเทศออนไลน์

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

เวรกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวรกลางคืน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 148/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งรับนักเรียน-ม.1-4-ปี-63-ประกาศ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนทั่วไป ม.1 ประกาศรายชื่อความสามารพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อห้องเรียนทั่วไป-ม.4 ประกาศรายชื่อความ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 136 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำรวจความพร้อมการจัดเรียนการสอนออนไลน์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 135/2563 เรื่อง การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สอนทางไกล ม.ปลาย ตารา …

Read More »