Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจการนักเรียน

กิจการนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 263 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-๒๖๓-ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ-ปีการศึก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งไหว้ครู-2563-พร้อมกำหนดการ-และเกณฑ์การตัดสิน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 245 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-245-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 223 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเร …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การแต่งกายนักเรียน วินัย และการควบคุมความประพฤตินักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การแต่งกายนักเ …

Read More »

ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยการตัดคะแนนคว …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ม.4 ปี 63

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 177/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมฝ่ายบันทึกภาพและวีดีทัศน์ การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกภาพการรับนักเรียน

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดรูปแบบการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน โคโรนา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน-ภาคเร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 167 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกระเบียบนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการออกระเบียบ-ประจำปีการศึกษ …

Read More »