Home / บุคคล / แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

คำสั่งคณะกรรมการต้อนรับการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน

3-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ร

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 187/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวัง ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งการดำเนิน …