Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ของผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ของผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ประจปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปฐมนิเทศออนไลน์

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เวรยามกลางวัน ม …