Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 223 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 223 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา2563

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เวรยามกลางวัน ม …