Home / บุคคล / คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน แบ่งตามฝ่ายงาน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

ปฏิทินการประเมิ …