Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งไหว้ครู-2563-พร้อมกำหนดการ-และเกณฑ์การตัดสินพานไหว้ครู (3)

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เวรยามกลางวัน ม …