Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ไอที ทูเดย์ / การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เป็นวิธีที่ผู้เก็บข้อมูลออกไปสัมภาษณ์ผู้ให้คำตอบและบันทึกคำตอบลงในแบบข้อถามอาจเป็น การสัมภาษณ์โดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ คำถามที่ใช้ต้องชัดเจน ตรงประเด็น และมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด สามารถรวบรวมข้อมูลที่ไม่จำกัดคำตอบและได้ผลการสัมภาษณ์ทันที การสัมภาษณ์มักนิยมใช้ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อรับฟังความเห็นของนักเรียน การสัมภาษณ์ เพื่อทราบความรู้สึกของผู้บริโภค

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต

การเก็บรวบรวมข้ …