Home / ไอที ทูเดย์ / การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทบทวนเอกสาร

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทบทวนเอกสาร

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทบทวนเอกสาร เป็นการค้นคว้าศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน บทความ แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูล หรือ ผลงานทางวิชาการ  เช่น แบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน รายงานประจำ ปี รายงานการประชุม จดหมายข่าว แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติงาน  ผลงานวิจัย บทความเอกสารทางวิชาการ และตำราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือประเด็นที่สนใจ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมข้ …