Home / ผลงานทางวิชาการ / รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ผู้ประเมิน นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ปีที่ประเมิน 2562

บทคัดย่อ ระบบดูแล

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชื่อเรื่อง การว …