Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดห้องสอบแบบคละระดับชั้น เพื่อให้การวัดผลประเมินผลเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนสูงสุด ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 คู่มือและแผนเผ …