Home / ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

วิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเข้า

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชื่อเรื่อง การว …