คำสั่งที่ 079/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา LEARN SHARE AND ENJOY ENGLISH

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่ง ที่ ๑๗๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แต่งตั้งหัวหน้า …