Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 187/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวัง ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 187/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวัง ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งการดำเนินการเฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2564

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เวรยามกลางวัน ม …