Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 192 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 192 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คำสั่ง-192-ฉบับปรับปรุงใหม่ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2564

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เวรยามกลางวัน ม …