Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายใน โดยการเสริมสร้างศักยภาพด้านการนิเทศในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายใน โดยการเสริมสร้างศักยภาพด้านการนิเทศในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

อบรมนิเทศ กล้อง2_๑๗๑๐๑๕_0257อบรมนิเทศ กล้อง2_๑๗๑๐๑๕_0163อบรมนิเทศภายใน_๑๗๑๐๑๕_0201อบรมนิเทศภายใน_๑๗๑๐๑๕_0193

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการอบรมกิจ …