Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

***ให้แต่ละกลุ่มสาระประเมิน และรวบรวมไฟล์ที่ประเมินเสร็จแล้วส่งที่ฝ่ายวิชาการภายในวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2561***

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2560

สมรรถนะที่ 1  ความสามารถในการสื่อสาร

ม.ต้น         กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                                     เป็นผู้ประเมิน

ม.ปลาย    กลุ่มสาระภาษาไทย                                                  เป็นผู้ประเมิน

สมรรถนะที่ 2  ความสามารถในการคิด

ม.ต้น       กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                                                 เป็นผู้ประเมิน

ม.ปลาย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                                                  เป็นผู้ประเมิน

สมรรถนะที่ 3  ความสามารถในการแก้ปัญหา

ม.ต้น       กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                                 เป็นผู้ประเมิน

ม.ปลาย  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                                  เป็นผู้ประเมิน

 

สมรรถนะที่ 4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ม.ต้น       กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                                 เป็นผู้ประเมิน

ม.ปลาย  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ                                                  เป็นผู้ประเมิน

สมรรถนะที่ 5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ม.ต้น       กลุ่มสาระศิลปะ                                                               เป็นผู้ประเมิน

ม.ปลาย  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ,สุขศึกษาและการงาน               เป็นผู้ประเมิน

แบบประเมินสมรรถนะ ม.1

แบบประเมินสมรรถนะ ม.2

แบบประเมินสมรรถนะ ม.3

แบบประเมินสมรรถนะ ม.4

แบบประเมินสมรรถนะ ม.5

แบบประเมินสมรรถนะ ม.6

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2561

24 ธันวาคม 2561 …