Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยใช้สื่อดิจิทัลผ่านกระบวนการ PLC

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยใช้สื่อดิจิทัลผ่านกระบวนการ PLC

คำสั่งอบรมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 250 / ๒๕๖๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม

คำสั่งโรงเรียนท …