Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / วิชาการ / แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่  1/2561

ข้อที่  1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  

ประเมินโดย  กลุ่มสาระสังคมศึกษา

ข้อที่  2  ซื่อสัตย์สุจริต   

ประเมินโดย  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อที่  3  มีวินัย

ประเมินโดย  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้

ประเมินโดย   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ข้อที่  5  อยู่อย่างพอเพียง

ประเมินโดย   กลุ่มสาระสังคมศึกษา

ข้อที่  6  มุ่งมั่นในการทำงาน

ประเมินโดย   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ข้อที่  7  รักความเป็นไทย

ประเมินโดย  กลุ่มสาระภาษาไทยและศิลปะ

ข้อที่  8  มีจิตสาธารณะ

ประเมินโดย   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

***ให้แต่ละกลุ่มสาระฯประเมินตามหัวข้อให้แล้วเสร็จ  และส่งไฟล์ที่ประเมินแล้วที่ฝ่ายวิชาการ

ภายในวันที่  19  กันยายน  2561***

ม.1 คุณลักษณะ

ม.2 คุณลักษณะ

ม.3 คุณลักษณะ

ม.4 คุณลักษณะ

ม.5 คุณลักษณะ

ม.6 คุณลักษณะ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 067/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา