Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ผลงานทางวิชาการ / ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์กับรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์กับรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

wijai

การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์กับรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทำโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2560

โดยครูอภิเดช  จิตรมุ่ง

ปกนอก

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่-1

บทที่-2

บทที่-3

บทที่-4

บทที่-5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง1

ภาคผนวก ง2

ประวัติผู้วิจัย

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญ

>>>แฟ้ …