Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คุณ Gao Li Chen มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

คุณ Gao Li Chen มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

วันที่ 18 กันยายน 2561 คุณ Gao Li Chen มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท แก่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

42512686_2390018457682676_6039526163448070144_n

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวร กรกฎาคม พ.ศ …