Home / เอกสารคำสั่ง / กำหนดการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)

กำหนดการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)

โครงการอบรม Log book

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

คำสั่ง ที่ ๑๗๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แต่งตั้งหัวหน้า …