Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่  6 – 7  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ แบบไม่ค้างคืน ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยมีผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วม จำนวน 306 คน  หัวหน้าหมวด  จำนวน 12 คน การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง  รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ และได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม  กิจกรรมค่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธิกล่าวคำปฏิญาณและติดเข็ม  กิจกรรม Thinking Day  กิจกรรมฐาน และการประกอบอาหาร

       

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

การไว้อาลัยต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เมื่อเวลา 08.00 …