Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารประกอบการอบรมเขียนโครงการ 2562

เอกสารประกอบการอบรมเขียนโครงการ 2562

ร่างโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

วิธีการคำนวณหาค่าร้อยละโครงการคลิกที่นี้

แบบเสนอโครงการ

คลิกที่นี้ แบบฟรอมรายงานสรุปโครงการ 5 บท ปี 2562

คลิกที่นี้ แบบฟอร์มและแนวทางการเขียนโครงการ-ฉบับเต็ม

คลิกที่นี้ ประกาศโรงเรียน ทพ.ใช้มาตฐานการศึกษา

คลิกที่นี้ แบบฟรอมรายงานสรุปโครงการรายกิจกรรม

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อห้ …