Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปี 2562

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปี 2562

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปี 2562

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจำปี 2562 เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผู้ประมูลต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบรรลุนิติภาวะแล้ว
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
  3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
  4. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  5. ไม่เป็นบุคลากรในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
  6. ผู้ประมูล หรือตัวแทนนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกประกาศร้านสหกรณ์2562

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

Check Also

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 1 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รายการ สรุปผลการแข่งขันทุกกิจกรรม ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 16 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ และ เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

สอบถามผ่าน Face …

ปิดโหมดสีเทา