Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ซึ่งเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าต่อไป

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นางเพียงแข ชิตจุ้ย และคณะครู ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

สอบถามผ่าน Face …