Breaking News
Home / วิชาการ

วิชาการ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบ สอวน. คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 176/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งนิเทศการสอน-1_2565

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2565 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159/2565 เรื่อง การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 159/2565 เรื่อง ก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 151/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 15

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่า …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 142/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ป …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 141/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโอลิมปิกวิช …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 140/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ อ.เกาะสมุย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี2565

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพและ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยกำจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 130/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูจอมกวีสี่แผ่นดิน ปีกำรศึกษา 2565

  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมรำลึก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 111/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (กิจกรรมชุมนุม …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 106/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ 2565  

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 100/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  คำสั่งแต่งตั้งครูดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบ …

Read More »

ประกาศรายชื่อการจัดกลุ่มมาเรียนแบบ On-site

ประกาศเปิดภาคเรียนที่1-ปีการศึกษา-2565 ประกาศรายชื …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดภาคเรียนที่1-ปีการศึกษา-2565

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 79/2565 เรื่อง การสอนนักเรียนเรียนซ้ำ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 79/2565 เรื่อง การ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก-ม.4-รอบสอบทั่วไป-65-ประกาศ

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก-ม.1-ห้องปกติ-ปี-65-ลงประกาศ

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ม. …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 058/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 058/2565 เรื่อง แ …

Read More »

คําสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 056 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 )

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาปรับปรุงลักสูตร

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

บัญชีแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๐๕๒ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ-ม.4-ปี- …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ-ม.1-ปี- …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 048 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียนห้องปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องปกติ-ปี-65

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก-ม.4 ห้องเรียนพิเศษ-ปี-65

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( SME) ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบ-ม.1-ห้องเรียนพิเศษ-ปี-2565

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ-ม.4-ปี-65-ส่ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา