Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ / เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงาน :  การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รายงาน นายพิชัย บุญชูประภา
หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล
ดาวน์โหลดเอกสาร การประเมินโครงการ ฯ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโรงเรียนสะเดา ” ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน : ราย …

ปิดโหมดสีเทา