Home / ฝ่ายบุคคล (page 3)

ฝ่ายบุคคล

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัยข้าราชการครูและการวิจัยในชั้นเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเรื่องจริยธรรมจรรยาบรร …

Read More »