Home / วิชาการ (page 4)

วิชาการ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 124 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป-ปี-2563 (ฉบั …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( โรงเรียนเดิม )

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมั …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนท …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 071 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องพิเศษ ปีการ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 067/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตารางการจัดสอบ ข้อสอบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 045 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจาณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

คำสั่งทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา-ปีการศึกษา-2562เทอ …

Read More »