Home / บุคคล / ปฏิทิน แผนผัง รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย 63 – 30 ก.ย. 63)

ปฏิทิน แผนผัง รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปีหลัง (1 เม.ย 63 – 30 ก.ย. 63)

ปฏิทิน แผนผัง รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สอบถามผ่าน Face …