Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา

การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้ารับการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 นายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา ดร.จิรวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ ข้าราชการบำนาญและคณะ ในการประเมินครั้งนี้โรงเรียนได้นำผลงานร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และยังมีการนำเสนอ Best Practice (วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ) ของคณะครูโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคีเครือข่าย และบุคลากรทางการศึกษา

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

เวร สิงหาคม พ.ศ …