Home / ข้อมูลทั่วไป / ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุมและวิชาเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุมและวิชาเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุมและวิชาเสรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมด้วยระบบออนไลน์
วันอังคาร ที่
8 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 – 16:00 น.

[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”13557″][/3d-flip-book]

นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมด้วยระบบออนไลน์
วันอังคาร ที่
8 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 – 16:00 น.

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวร กรกฎาคม พ.ศ …