Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 117 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูแต่ละสีดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนประจำปี การศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 117 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูแต่ละสีดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนประจำปี การศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาแต่งตั้งกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2561

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สอบถามผ่าน Face …