Breaking News
Home / Isara See (page 3)

Isara See

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจัดประชุมเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน

เพื่อร่วมวางแนวทางการรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีการศึก …

Read More »

E–Service โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

รายชื่อนักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียนที …

Read More »

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของสถานศึกษา

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฏิบัติงานขอ …

Read More »

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย 9.1 …

Read More »

ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วม การแข่งขันวงดนตรี Folk Song

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วม การแข่งขันวงดนตรี Folk …

Read More »

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

นักเรียนสมัครดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิ …

Read More »

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษ …

Read More »

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษ …

Read More »

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับปรุง)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 195 /2563 เรื่อง …

Read More »

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ใน …

Read More »

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 129/2563 เรื่อง แ …

Read More »

แจ้งเลื่อนวันที่ส่งผลการเรียน ปพ1. (ฉบับจบการศึกษา) ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แจ้งเลื่อนวันที่ส่งผลการเรี …

Read More »

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปี …

Read More »

เลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และใบประกาศนียบัตร

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

เลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และใบประกาศ …

Read More »

ประกาศเรื่องการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การปฏิบัติงานข …

Read More »

ประกาศเรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การดำเนินการตา …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา