Breaking News
Home / กิจการนักเรียน

กิจการนักเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งค่ายปรับพฤติกรรม

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา2566

Orders-Activities for good children with morals-Mo …

Read More »

คำสั่ง ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 1/2566 (ปรับปรุง 3)

คำสั่ง-238-ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ-ปี-2566-ปรับปร …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญู ปีการศึกษา 2566

คำสั่งงานกตัญญู-2566

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลนักเรียนในกิจกรรมการสร้างความรักชาติ ในกลุ่มเยาวชนพื้นที่ ทภ.4

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลนักเรียนในกิจกรรมกา …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 170/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งกิจกรรมวันไหว้ครู เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครู-โ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแนวการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2566

ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแนวการปฏิบัติ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2356-ภาค(1)256 …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งครูปรึกษาและหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง-125-ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ-ปี-2566

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ม.๑ และ ม.๔

เอกสารที่สแกน (1)

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งดำเนินกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานพฤติกรรมวินัยเชิงบวกนักเรียนใหม่

คำสั่งอบรมวินัยชิงบวก นักเรียนเข้าใหม่+sign  

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดีศรีทีปราษฎร์ ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรต …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 81/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

คำสั่งค้นหาติดตามเด็กตกหล่นและย้ายออกกลางคัน

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและมาลาบูชาครู ปีการศึกษา 2565

คำสั่งปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ปีการศึกษา 256 …

Read More »

ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ตารางเวรประจำวัน-เดือน-ธันวาคม

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (รอบที่ 2) ภา …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเครือข่ายผู …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1-6 ภาคเรียนที่ …

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเฝ้า ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งเฝ้าระวังนักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง-2

Read More »

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2 …

Read More »

ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ตารางเวรประจำวัน-เดือน-พฤศจิกายน

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวบูรณาการกับงานป้องกันสถานเสพติดในสถานศึกษาและพสน. ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง 264 -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเ

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวบูรณาการกับงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และงาน พสน. ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

eคำสั่ง 264 -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเ

Read More »

คำสั่งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง 261 -ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง 248 ค่ายปรับพฤติกรรม

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรร

Read More »

ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน-เดือน กันยายน พ.ศ.2565

ตารางเวรประจำวัน-เดือน-กันยายน (1)

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (โรงเรียนนำร่อง)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม การจักา …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา