Breaking News
Home / ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโรงเรียนสะเดา ” ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหล …

Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน :  การประเมินโครง …

Read More »

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

วิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเข้า

Read More »

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

งานวิจัย การพัฒนาบทเรียน อาชีพด้านเทคโนโลยี 2563

Read More »

Best-Practice เรื่องระบบจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแนนพฤติกรรม

Best-Practice เรื่องระบบจัดเก็บข้อมูลขวดน้ำแลกคะแน …

Read More »

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลื …

Read More »

การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชื่อเรื่อง การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารง …

Read More »

ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์กับรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์กับรา …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา