Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายอาวุธ จันทร์เมือง นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศการจัด การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้พัฒนาในเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านทักษะ กระบวนการและเจตคติที่ดีต่อการเรียน

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

กองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระเบียบกองทุนเพ …