Home / วิชาการ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 061 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 061 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่ง ที่ ๑๗๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แต่งตั้งหัวหน้า …