Breaking News
Home / ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งติวโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) 2567

แต่งตั้งติวโอลิมปิกวิชาการ-2567

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติวโอลิมปิกวิชาการ 2567

แต่งตั้งติวโอลิมปิกวิชาการ-2567

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 230 /256 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2567

คำสั่งบันทึกข้อมูล DMC 67

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๒๒ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๒๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่ง 205:2567 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171/2567 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 160/2567 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2566

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม.1 …

Read More »

การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 155/2567 เรื่อง แ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ-ม.1-ม. …

Read More »

คําสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 132 /2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

คำสั่งรับนักเรียนห้องทั่วไป-67

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลโควตา ม.4 ปี 67 ( ฉบับประกาศผล )

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567

รับนักเรียนโควตา-ม.3-ปี-67 (1)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๗๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน และประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน และคณ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการพิเศษปี-67-ม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 074 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ-2567

Read More »

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 087/2567 เรื่อง ส …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๖๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายต้นกล้าภาษาไทย รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายต้นกล้าภาษาไทย รุ่นที่ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปี-67 (2) ประกาศรับนักเรียน- …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๓ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่ตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ (แก้ไขเพิ่มเติม)

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เลขที่ 359/2566 แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้่งที่ 2)

คำสั่งแก้ไขครั้งที่2 ลูกเสือ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๔๔๔ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์,ศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม)

CamScanner-25-12-2023-15.38

Read More »

การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 432/2566 เรื่อง แ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนรู้การสอนรูปแบบ On-hand ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 394/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 394/2566 เรื่อง แ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา