Home / ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

งานวิจัย การพัฒนาบทเรียน อาชีพด้านเทคโนโลยี 2563

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชื่อเรื่อง การว …