Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางนิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบบันทึกการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวร กรกฎาคม พ.ศ …